برق(درمرحله تکمیل اطلاعات)

ردیفسایز کابلتعداد رشتهبرندمحل تحویلمتراژ قرقرهقیمتتوضیحات  
91.5 میلیمترمربع2انبار لا له زار 3 هزار متر کد 250
82.5 میلیمترمربع2انبار لاله زار10 هزار متر کد 100
74 میلیمترمربع2انبار لاله زار 10 هزار متر کد 230
66 میلیمترمربع2انبار لا له زار 1 هزار مترکد 230
510 میلیمترمربع2 انبار لاله زار 3 هزار مترکد 150
416 میلیمترمربع2انبار لا له زار 10 هزار متر کد 230
31.5 میلیمترمربع3انبار لاله زار5 هزار مترکد 150
22.5 میلیمترمربع3انبار لا له زار 10 هزار مترکد 230
4 میلیمترمربع3انبار لا له زار 20 هزار مترکد 230
6 میلیمترمربع3انبار لا له زار
10 میلیمترمربع3انبار شهرری
16 میلیمترمربع3انبار شهرری
1.5 میلیمترمربع4انبار لا له زار
2.5 میلیمترمربع4انبار لا له زار
4 میلیمترمربع4انبار لا له زار
6 میلیمترمربع4انبار لا له زار
10 میلیمترمربع4انبار شهرری
16 میلیمترمربع4انبار شهرری
25+16*34انبار شهرری
35+16*34انبار شهرری
50+25*34انبار شهرری
70+35*34انبار شهرری
95+50*34انبار شهرری
120+70*34انبار شهرری
150+70*34انبار شهرری
185+95*34انبار شهرری
240+120*34انبار شهرری
موجودی
ارسال