کابلهای برق

کابلهای برق براساس سطح ولتاژعایقی به سه گروه:

فشار ضعیف

فشار متوسط

فشارقوی

همچنین از لحاظ نوع کارآیی کابلهای برق انواع مختلفی مانند:

کابلهای مفتولی

کابلهای افشان

کابلهای لاستیکی

کابلهای نسوز

ارسال