کابلهای انتقال صوت وتصویر

کابلهای انتقال صوت وتصویر با توجه به حساسیت دستگاه نمایشگروحجم اطلاعات وطول مسیر کابل کشی همچنین میزان مجاز افت سیگنال دسته بندی وانتخاب می شوند.

از این نوع کابلها جهت سیستم های رادیویی ، تلویزیونی ، بیسیم ،کنترل و محافظت اماکن استفاده می گردد.

این کابلها از یک یاچند رشته هادی مرکزی وبافت شیلد تشکیل می شود.

با توجه به حساسیت میتوان از هادی نقره ،مس قلع اندود ،مس خالص ، مس وار، آلومینیم ،آهن و یاترکیبی از این فلزات استفاده نمود.

 

ارسال